Πως αναπνέω;
Η ανταλλαγή των αερίων ή αλλιώς «αναπνοή», είναι μια διαδικασία που επιτελείται μέσω του αναπνευστικού συστήματος, ενός συνόλου οργάνων δηλαδή που στελεχώνουν τις δυο αεροφόρους οδούς (Εικόνα 1): την ανώτερη (μύτη, φάρυγγας, λάρυγγας), και την κατώτερη (τραχεία, βρόγχοι και πνεύμονες). Ως διαδικασία, διακρίνεται σε δύο φάσεις: την εισπνοή, κατά την οποία γίνεται πρόσληψη του οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα, και την εκπνοή, όπου πραγματοποιείται η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα που έχει συσσωρευτεί στον ανθρώπινο οργανισμό ως προϊόν του κυτταρικού μεταβολισμού. Κατά την διάρκεια της εισπνοής, ο ατμοσφαιρικός αέρας ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία κινούμενος διαδοχικά από τη μύτη (ρινική κοιλότητα) προς τις κυψελίδες των πνευμόνων, και αντίστροφα κατά την εκπνοή. Οι κυψελίδες, αποτελούν μικρές σταφυλοειδείς δομές εντός των πνευμόνων που «περικυκλώνονται» από ένα δίκτυο μικρών αγγείων γεμάτων με αίμα, τα καλούμενα πνευμονικά τριχοειδή. Ανάμεσα στο τοίχωμα των κυψελίδων και των πνευμονικών τριχοειδών σχηματίζεται η λεγόμενη αναπνευστική μεμβράνη, μια δομή μέσω της οποίας συντελείται αυτή η ανταλλαγή του οξυγόνου με το διοξείδιο του άνθρακα (Εικόνα 2). Οποιαδήποτε αιτία έχει τη δυνατότητα να διαταράξει την τέλεση των ανωτέρω φάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας της αναπνοής.
Αεροφόρος οδός
Εικόνα 1
Αναπνευστική μεμβράνη
Εικόνα 2