Η Περιοχή μας, η Ναυαρχίδα μας

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί από το πανεπιστήμιο του Αιγαίου, σχετικά με τα βιογεωχημικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών θαλάσσιων υδάτων, βρέθηκε ότι, τα επιφανειακά ύδατα του Β. Αιγαίου και ιδιαίτερα της περιοχής του Άθω έχουν πολύ καλή ποιότητα και χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου με σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών (φωσφορικών, νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνίας). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι:

  • 1) Υπάρχει μεγάλη απόσταση από ποτάμιες εκβολές και παράκτια αστικά βιομηχανικά κέντρα. Με αποτέλεσμα η βιοχημεία του επιφανειακού στρώματος να ελέγχεται μόνο από αυτή που σχετίζεται με τις παρούσες θαλάσσιες μάζες και την κυκλοφορία τους. 
  • 2) Η παρούσα επιφανειακή θαλάσσια μάζα στο Β. Αιγαίο σχετίζεται με τις εισροές του νερού της Μαύρης Θάλασσας από τα στενά των Δαρδανελίων, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή αλατότητα και θερμοκρασία, χαμηλές συγκεντρώσεις ολικού οργανικού άνθρακα (TOC).


Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής του Άθω να χαρακτηρίζονται  από συγκεντρώσεις θρεπτικών και χλωροφύλλης πολύ χαμηλότερες (στις περισσότερεςς περιπτώσεις κατά 1-2 τάξεις μεγέθους) από αυτές της Β. Αδριατικής, της Βαλεαρικής Θάλασσας και την ευρύτερη Θάλασσα της Μάγχης (English Channel).  


*Velegrakis. A., Chatzipavlis A. (2020) Physical and biogeochemical characteristics of the surface sea waters of the area of Mount Athos, North Agean. Mytilene 2020. University of Aegean, faculty of Marine Geology. 


Το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται για τα προϊόντα Athomer, αντλείται σε απόσταση 5 μιλίων απ την παραλία και 10 μέτρα βάθος, προκειμένου να αντλείται υψηλής ποιότητας θαλασσινό νερό, με όλα τα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία της θάλασσας. 

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.